Privacy verklaring

Door het gebruik van bepaalde onderdelen van deze site geeft u informatie door die toelaat u als persoon te identificeren. Dat gebeurt enkel voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als u daar toestemming voor geeft.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’).
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van  Koninklijke Belgische Samenwerking van Harzerverenigingen (K.B.S.). Onze groepering is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die verbonden zijn met onze website.
Door gebruik te maken van deze website accepteert u dit privacybeleid.

Welke gegevens vragen wij en met welke bedoeling?
Gegevens : naam en voornaam – adres – telefoon/GSM – email.
Redenen :
– versturen van ons driemaandelijks tijdschrift “Canaria”;
– versturen van de uitnodigingen voor de maandelijkse vergaderingen;
– bestelling van ringen;
– verschaffen van nuttige info.
U hebt altijd het recht om de bewaarde persoonsgegevens : op te vragen en na te zien, te wijzigen of te schrappen. Dit is mogelijk door gebruik te maken van het contactformulier of te mailen naar alain.louagie@telenet.be.
Wanneer u géén lid meer bent van de K.B.S. worden de contactgegevens nog 2 jaar bijgehouden.

De K.B.S. verbindt zich om geen persoonsgegevens van de leden ter beschikking te stellen aan derden (firma’s voor commerciële doeleinden).
De groepering is echter wettelijk verplicht om persoonsgegevens verbonden aan ringnummers op verzoek aan bevoegde diensten te verstrekken zoals het Federaal Voedselagentschap (vogelgriep, pseudo-vogelpest,…).